Tuesday , October 22 2019
Home / DOANH NGHIỆP / Công ty mẹ và công ty con có quyền và trách nhiệm gì với nhau?

Công ty mẹ và công ty con có quyền và trách nhiệm gì với nhau?

Trước hết, chúng ta nên tìm hiểu: Công ty mẹ và công ty con được quy định như thế nào?

Theo điều 189 Luật doanh nghiệp năm 2014, công ty mẹ và công ty con được quy định như sau:

  1. Một công ty được coi là công ty mẹ của công ty khác nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  • Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của công ty đó.
  • Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc công ty đó.
  • Có quyền quyết định việc sửa đôủ, bổ sung điều lệ của công ty đó.

2. Công ty con không được đầu tư góp vốn, mua cổ phần của công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được cùng nhau góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.

3. Các công ty con có cùng một công ty mẹ là doanh nghiệp có sở hữu ít nhất 65% vốn nhà nước không được cùng nhau góp vốn thành lập doanh nghiệp theo quy định của luật doanh nghiệp năm 2014.

4. Chính phủ quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 điều 189 Luật doanh nghiệp năm 2014.

Vậy giữa công ty mẹ đối với công ty con có quyền và trách nhiệm gì với nhau?

Theo quy định tại điều 190 Luật doanh nghiệp năm 2014, công ty mẹ đối với công ty con có quyền và trách nhiệm:

  1. Tùy thuộc vào loại hình pháp lý của công ty con. Công ty mẹ thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình với tư cách là thành viên, chủ sở hữu hoặc cổ đông trong quan hệ với công ty con theo quy định tương ứng của Luật doanh nghiệp năm 2014 và có quy định khác của pháp luật liên quan.
  2. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với chủ thể pháp lý độc lập.
  3. Trường hợp công ty mẹ can thiệp ngoài thẩm quyền của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông và buộc công ty con phải thực hiện hoạt động kinh doanh trái với thông lệ kinh doanh bình thường hoặc thực hiện kinh doanh không sinh lợi mà không đền bù hợp lý trong năm tài chính có liên quan, gây thiệt hại cho công ty con thì công ty mẹ phải chiu trách nhiệm về thiệt hại đó.
  4. Người quản lý của công ty mẹ chịu trách nhiệm về việc can thiệp buộc công ty con thực hiện hoạt động kinh doanh quy định tại khoản 3 điều 190 Luật doanh nghiệp năm 2014 phải liên đới cùng công ty mẹ chịu trách nhiệm về các thiệt hại đó.
  5. Trường hợp công ty mẹ không đến bù cho công ty con theo quy định tại khoản 3 điều 190 Luật doanh nghiệp năm 2014 thì chủ nợ hoặc thành viên, cổ đông có sở hữu ít nhất 1 % vốn điều lệ của công ty con có quyền nhân danh chính mình hoặc nhân danh công ty con đòi công ty mẹ đền bù thiệt hại cho công ty con.

Trường hợp hoạt động kinh doanh như quy định tại khoản 3 điều 190 Luật doanh nghiệp năm 2014 do công ty con thực hiện đem lại lợi ích cho công ty con khác của cùng một công ty mẹ thì công ty con được hưởng lợi ích đó phải liên đới cùng công ty mẹ hoàn trả khoản lợi được hưởng đó cho công ty con bị thiệt hại.

cong-ty-me-va-cong-ty-con

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIÊN H VĂN PHÒNG LUT SƯ KHANG CHÍNH

Địa chỉ: 07 Yên Bái, phường 4, Thành phố Vũng Tàu. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Việt Nam.

Điện thoại: 064 3573 663

Hotline: 0989103568

Email: doanhpq@vanphongluatsukhangchinh.com

ban-do

 

Bài viết liên quan

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỂ KHỞI NGHIỆP (phần 3)

Thành lập doanh nghiệp theo hình thức công ty hợp danh: chủ thể nào nên …