Tuesday , October 22 2019
Home / ĐẦU TƯ / Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu

Thẩm tra điều chỉnh dự án đầu tư tại Bà Rịa Vũng Tàu

– Trình tự thực hiện:

Bước 1.

Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2.

Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

Cán bộ tiếp nhận kiểm tra nội dung hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ thì viết Phiếu hẹn trao cho người nộp.

+ Trường hợp hồ sơ không đầy đủ thì cán bộ tiếp nhận hướng dẫn để bổ sung hoàn chỉnh hồ sơ.

Bước 3.

Quá trình xem xét, thẩm định hồ sơ:

          – Trong thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo bằng văn bản cho Nhà đầu tư biết để sửa đổi, bổ sung.

          + Trường hợp hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét và gửi hồ sơ lấy ý kiến các Sở, Ngành liên quan. Trường hợp cần thiết lấy ý kiến các Bộ, Ngành liên quan.

          – Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ dự án đầu tư, cơ quan được hỏi có ý kiến thẩm tra bằng văn bản và chịu trách nhiệm về những vấn đề của dự án thuộc chức năng quản lý của mình.

– Trong thời hạn 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, lập báo cáo thẩm tra, trình Ủy ban nhân dân Tỉnh quyết định.

– Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Tờ trình, Ủy ban nhân dân Tỉnh cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh.

– Trường hợp việc điều chỉnh không được chấp thuận, Sở Kế hoạch và Đầu tư gửi thông báo bằng văn bản cho nhà đầu tư, trong đó nêu rõ lý do.

Bước 4. Nhận kết quả tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

+ Cán bộ trả kết quả kiểm tra Phiếu hẹn và giao trả kết quả cho người nhận.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 16 giờ 30 từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần (ngày lễ nghỉ).

– Cách thức thực hiện:

Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước.

– Thành phần hồ sơ:

+ Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư (theo mẫu);

+ Giải trình lý do điều chỉnh (do nhà đầu tư lập);

+ Những thay đổi so với dự án đang triển khai;

+ Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án đầu tư (do nhà đầu tư lập);

+ Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư;

+ Bản sửa đổi, bổ sung của hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc điều lệ doanh nghiệp (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài).

Các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

– Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có 01 bộ gốc.

Thời hạn giải quyết25 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian các Bộ, Sở, ngành liên quan gửi ý kiến trễ hạn).

   Trong đó: + UBND Tỉnh: 5 ngày làm việc.

                    + Sở Kế hoạch và Đầu tư: 20 ngày làm việc.

– Đối tượng thực hiện TTHC:

Tổ chức và cá nhân.

– Cơ quan thực hiện TTHC:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan phối hợp: các Bộ, Sở, Ngành có liên quan.

– Kết quả của việc thực hiện TTHC: Giấy chứng nhận đầu tư.

– Lệ phí: Không.

– Tên mẫu đơn tờ khai:

Bản đăng ký/đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu tại Phụ lục I-4,I-5I-6 của Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

 – Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 

Không.

– Căn cứ pháp lý của TTHC:

+Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

+ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự;

+ Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành mẫu các văn bản thực hiện thủ tục đầu tư tại Việt Nam;

+ Quyết định số 23/2007/QĐ-UBND ngày 19/4/2007 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục triển khai dự án đầu tư bên ngoài các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Bài viết liên quan

tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu.

Để tìm hiểu các thông tin về pháp luật, chính sách đầu tư nước ngoài …