Tuesday , October 22 2019
Home / ĐẦU TƯ / Thanh lý dự án đầu tư

Thanh lý dự án đầu tư

Thanh lý dự án đầu tư

thanh-ly-du-an-dau-tu

 

+ Trường hợp thanh lý dự án đầu tư mà không gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì việc thanh lý thực hiện theo quy định pháp luật về thanh lý tài sản, thanh lý hợp đồng;

+ Trường hợp thanh lý dự án gắn với việc giải thể tổ chức kinh tế thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục giải thể tổ chức kinh tế theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.

+ Sau khi kết thúc việc thanh lý, nhà đầu tư phải thông báo cho cơ quan cấp Giấy chứng nhận đầu tư và nộp lại Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp.

Các giấy tờ, tài liệu của nước ngoài phải được hợp pháp hóa lãnh sự để được công nhận và sử dụng tại Việt Nam theo quy định tại Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.:

Thời hạn thanh lý dự án đầu tư không quá 6 tháng kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thì thời hạn thanh lý dự án đầu tư được kéo dài nhưng tối đa không quá 12 tháng.

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

+ Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+ Cơ quan phối hợp: các Sở, Ngành có liên quan.

 – Yêu cầu điều kiện thực hiện TTHC: 

Việc thực hiện thủ tục thanh lý dự án đầu tư thuộc một trong các trường hợp sau:

+ Hết thời hạn hoạt động ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư;

+ Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, Điều lệ doanh nghiệp hoặc thỏa thuận, cam kết của các nhà đầu tư về tiến độ thực hiện dự án;

+ Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án.

– Căn cứ pháp lý của TTHC:

+ Luật Đầu tư ngày 29/11/2005;

+ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

+ Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006  của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;

+ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;

+ Nghị định số 111/2011/NĐ-CP ngày 05/12/2011 của Chính phủ về chứng nhận lãnh sự, hợp pháp hóa lãnh sự.

 

 

 

Bài viết liên quan

tu-van-dau-tu-nuoc-ngoai

Dịch vụ tư vấn đầu tư nước ngoài tại Vũng Tàu.

Để tìm hiểu các thông tin về pháp luật, chính sách đầu tư nước ngoài …