Tuesday , April 23 2019
Home / DOANH NGHIỆP / Vốn điều lệ của công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ ?

Vốn điều lệ của công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ ?

VỐN ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY TNHH MTV DO NHÀ NƯỚC NẮM GIỮ 100%   ĐƯỢC QUY ĐỊNH TẠI THÔNG TƯ 14/2016/TT-BTC:

Theo đó hướng dẫn cơ chế khi tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị,  xã hội và nhiệm vụ kinh tế do bộ trưởng bộ tài chính ban hành ngày 20/01/2016, như sau:

1. Quy định cơ chế tài chính khi các doanh nghiệp nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế:

a. Việc quản lý chi phí được Thông tư số 14 quy định như sau:

Các khoản chi phí phát sinh trong quá trình các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị được hạch toán riêng và phải đảm bảo tính hợp lý, hợp lệ theo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

b. Thông tư quy định mở sổ kế toán chi tiết để theo dõi riêng chi phí phát sinh trong quá trình các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị theo nguyên tắc như sau:

  • Trường hợp doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ sử dụng, hạch toán riêng tài sản cố định, tài sản lưu động và chi phí khác phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thì tập hợp các chi phí theo chứng từ thực tế.
  • Thông tư số 14 năm 2016 quy định trường hợp doanh nghiệp sử dụng chung tài sản cố định, tài sản lưu động, không thể tách riêng chi phí khác khi thực hiện nhiệm vụ chính trị thì thực hiện phân bổ chi phí theo tỷ lệ doanh thu của phần hoạt động sản xuất kinh doanh và cung ứng các sản phẩm, dịch vụ khi tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị với tổng doanh thu của hoạt động sản xuất kinh doanh chung của doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

2. Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh đối với doanh nghiệp tham gia thực hiện nhiệm vụ chính trị, đảm bảo an sinh xã hội, cân đối cung cầu cho nền kinh tế

Theo Thông tư 14/2016/TT-BTC, khi đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và xây dựng quỹ tiền lương, doanh nghiệp nhà nước được loại trừ khoản lỗ do tham gia nhiệm vụ chính trị ảnh hưởng đến việc:

  •  Đánh giá mức độ bảo toàn vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
  • Xếp hạng, xếp loại doanh nghiệp, xếp loại người quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước
  • Xét khen thưởng doanh nghiệp; xét khen thưởng người quản lý doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, theo Thông tư số 14/2016/BTC.
  • Xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch, xác định quỹ tiền lương thực hiện năm đối với người lao động; khi xây dựng quỹ tiền lương, thù lao kế hoạch, xác định quỹ tiền lương, thù lao thực hiện năm đối với người quản lý doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Thông tư  này có hiệu lực từ ngày 07/03/2016.

Dieu-kien-cap-chung-chi-dinh-gia-dat

Von-dieu-le-cong-ty-tnhh-mtv-do-nha-nuoc-nam-giu

LIÊN H VĂN PHÒNG LUT SƯ KHANG CHÍNH

Địa chỉ: 07 Yên Bái, phường 4, Thành phố Vũng Tàu.

Điện thoại: 064 3573 663

Hotline: 0989103568

Email: doanhpq@vanphongluatsukhangchinh.com

ban-do

 

Bài viết liên quan

THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP ĐỂ KHỞI NGHIỆP (phần 3)

Thành lập doanh nghiệp theo hình thức công ty hợp danh: chủ thể nào nên …